rejestr kredytów oraz rejestr wpłat, prowadzonych przez komitet wyborczy


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez

komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144)


Na podstawie art. 140 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór rejestru kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy, zwanego dalej „rejestrem

kredytów”;

2) wzór rejestru wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, zwanego dalej „rejestrem wpłat”;

3) sposób prowadzenia rejestru kredytów oraz rejestru wpłat;

4) sposób przekazania organom wyborczym rejestru kredytów oraz rejestru wpłat.

§ 2.

Wzór rejestru kredytów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór rejestru wpłat określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Rejestry kredytów i rejestry wpłat są prowadzone przy użyciu informatycznych nośników

danych.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, powinny być prowadzone w systemie teleinformatycznym umożliwiającym niezwłoczny odczyt, przeszukiwanie oraz wydruk całości lub części danych zapisanych w rejestrach.

3. Rejestr kredytów i rejestr wpłat składa się z dokonywanych na bieżąco wpisów

sporządzanych oddzielnie odpowiednio dla każdego rejestrowanego kredytu i każdej

rejestrowanej wpłaty.

4. Sprostowanie błędnego wpisu w rejestrze kredytów lub rejestrze wpłat następuje przez

zamieszczenie nowego wpisu o prawidłowej treści, z adnotacją w kolumnie „Dodatkowe

informacje”: „wpis korygujący”. Przy wpisie korygowanym należy dodać w kolumnie

„Dodatkowe informacje” adnotację: „wpis nieaktualny”.

5. W kolumnie „Dodatkowe informacje” rejestru kredytów umieszcza się informacje o zmianie kwoty kredytu, oprocentowania kredytu, innych kosztów udzielenia kredytu, terminu spłaty kredytu, imion i nazwisk poręczycieli, kwot poręczenia poszczególnych poręczycieli, a w kolumnie „Dodatkowe informacje” rejestru wpłat umieszcza się informacje o zwrocie wpłaty.

§ 5.

1. Rejestr kredytów i rejestr wpłat umieszcza się na stronie internetowej komitetu

wyborczego w taki sposób, by dostęp był realizowany za pomocą bezpośredniego odnośnika z głównej strony internetowej komitetu wyborczego, umieszczonego w menu głównym lub w

prawym górnym rogu głównej strony internetowej komitetu wyborczego. Odnośniki są

oznaczane odpowiednio „Rejestr kredytów” lub „Rejestr wpłat”.

2. Rejestr kredytów i rejestr wpłat są prezentowane w formie odrębnych plików w formacie PDF (Portable Document Format) generowanych w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt, przeszukiwanie oraz wydruk całości lub części danych zapisanych w rejestrach.

3. Pliki, o których mowa w ust. 2, są oznaczane na stronie internetowej komitetu wyborczego

odpowiednio „Rejestr kredytów” lub „Rejestr wpłat”.

4. Rejestr kredytów i rejestr wpłat są prezentowane na stronie internetowej komitetu

wyborczego w sposób ciągły.

5. W przypadku braku wpisów w rejestrze kredytów albo rejestrze wpłat na stronie internetowej komitetu wyborczego po wybraniu odnośnika, o którym mowa w ust. 1, ukazuje się odpowiednio informacja „Brak wpisów w rejestrze kredytów” lub „Brak wpisów w rejestrze

wpłat”.

§ 6.

1. Dane z rejestru kredytów i rejestru wpłat komitet wyborczy przekazuje właściwemu

organowi wyborczemu w formie pliku PDF zapisanego na płycie CD lub DVD, w standardzie ISO 9660.

2. W przypadku braku wpisów w rejestrze kredytów lub rejestrze wpłat do chwili przedłożenia

sprawozdania finansowego właściwemu organowi wyborczemu, zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, w pierwszym wierszu w kolumnie „Dodatkowe informacje” należy umieścić informację „Brak wpisów w rejestrze”.

3. Na etykiecie zewnętrznej informatycznego nośnika danych, o którym mowa w ust. 1, należy umieścić opis zawierający:

1) pełną nazwę komitetu wyborczego;

2) nazwy plików i liczbę zawartych w każdym z nich rekordów;

3) imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika finansowego komitetu.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada

2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz.

1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone w części dotyczącej wyborów Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w

sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety

wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 429), które na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę —

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 12 września 2011 r. (poz. 1144)