WSPÓLNIE dla rozwoju infrastruktury

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

Wspólnie dla rozwoju infrastruktury Garwolina
wspólnie dla rozwoju infrastruktury

WSPÓLNIE DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Chcę, by Garwolin został objęty kompleksowym i spójnym planem rozwoju, który uwzględniałby potrzeby i aspiracje wszystkich jego mieszkańców, zarówno tych z centrum miasta, jak i tych mieszkających na jego obrzeżach.


  1. Moim priorytetem będzie wprowadzenie w mieście budżetu obywatelskiego, tzn. z budżetu miasta na inwestycje zostanie wydzielona określona kwota środków finansowych i oddana zostanie do dyspozycji poszczególnym osiedlom lub okręgom wyborczym. Mieszkańcy sami będą mogli decydować o projektach zgłaszanych do realizacji. Projekt, który uzyska w danym okręgu lub na osiedlu największą liczbę głosów mieszkańców będzie zrealizowany w danym roku budżetowym. W pierwszym roku kadencji proponuję budżet obywatelski w wysokości 600 tys.zł tj. 40 tys. zł na jeden okręg wyborczy. W kolejnych kwotę 900 tys. zł tj. po 60 tys zł na okręg wyborczy.
  2. Moim priorytetem będzie budowa infrastruktury podziemnej (wod-kan) oraz oświetlenia na nowopowstałych ulicach i osiedlach. Obecnie w mieście na 11 ulicach brak jest oświetlenia ulicznego. Wybudowanie 1 km oświetlenia to koszt około 80 tys. zł. Wybudowanie na 11 ulicach oświetlenia to koszt około 1 mln zł. Mając przed sobą perspektywę 5-cio letniej kadencji, co roku trzeba wydać około 200 tys. zł Opracowanie 5 letniego planu budowy i remontu oświetlenia miasta pozwoli na systematyczną i planową realizację tego zadania.
  3. Moim priorytetem będzie budowa dróg lokalnych nie tylko w centrum miasta, ale i na obrzeżach miasta. W pierwszej kolejności wybudujemy infrastrukturę towarzyszącą: kanalizację, wodę, światło czy gaz, a dopiero potem nawierzchnię ulicy. W Garwolinie mamy 11 km ulic o nawierzchni gruntowej. Dlatego, aby usystematyzować pracę należy opracować wieloletni plan budowy ulic. Moim celem jest poprawa nawierzchni ulic gruntowych przynajmniej na 6 km. Na wykonanie tych zadań będę zabiegać o środki zewnętrzne m.in. z programu budowy dróg lokalnych.
  4. Moim priorytetem będzie budowa ścieżek rowerowych, które pozwolą na rozładowanie ruchu samochodowego w mieście. Opracujemy plan budowy ścieżek rowerowych dla całego miasta, które będą alternatywą dla ruchu samochodowego i pozwolą pracownikom szybciej dojechać do pracy lub do szkoły z jednej strony miasta na drugą. Plan ścieżek rowerowych winien też połączyć wszystkie parki miejskie. Wtedy miasto będzie też atrakcyjne pod względem turystycznym. Parki winny być atrakcją turystyczną i miejscem wypoczynku zarówno dla mieszkańców jak i osób przyjeżdżających do Garwolina. Dopełnieniem będzie przewodnik po Garwolinie.
  5. Moim priorytetem będzie opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania miejskiej przestrzeni i miejskiej zieleni, tak aby te miejsca były przyjazne dla mieszkańców (rodziców z dziećmi, seniorów i młodzieży), ale były też elementem edukacji przyrodniczej. W pierwszej kolejności trzeba odrestaurować tereny na Zarzeczu i tam stworzyć nowoczesny park rozrywki.
  6. Moim priorytetem będzie usprawnienie pracy Urzędu Miasta, tak aby interesanci obsługiwani byli bez zbędnej zwłoki, w godnych warunkach, tak aby budynek był dostosowany do osób niepełnosprawnych, aby miał biuro obsługi interesanta.