Program wyborczy dla powiatu

Priorytetem naszym będzie poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez modernizację nawierzchni, budowę chodników, ścieżek rowerowych i mostów.

Rozpoczniemy starania wokół koncepcji budowy linii kolejowej z nowym przystankiem Garwolin Miasto i utworzenie węzła przesiadkowego.

Podejmiemy działania usprawniające zbiorowy transport publiczny dla mieszkańców powiatu oraz konieczność dostosowania do transportu kolejowego.

Zamierzamy inicjować rozszerzenie ofert edukacyjnych w szkołach branżowych i technikach, dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Zajmiemy się poprawą warunków pobytu i nauki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powołamy Powiatową Radę Seniorów i będziemy współdziałać we wdrożeniu programu dla osób starszych, np. oddział dla przewlekle chorych, domy dziennego pobytu.

Będziemy dążyć do zwiększenia dostępności mieszkańców powiatu do specjalistycznych usług medycznych oraz zdrowotnych programów profilaktycznych.

Inicjowanie działań na rzecz utworzenia zakładu pracy chronionej.

Zadbamy o szerokie wsparcie związków i organizacji rolniczych.

Zamierzamy zaktywizować działania Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w tym utworzenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Garwolińskiej oraz Muzeum Ziemi Garwolińskiej.

Rozszerzymy współpracę ze służbami i organizacjami pozarządowymi, wspierając je w realizacji zadań statutowych.

Będziemy wspierać działania na rzecz budowy przeprawy łączącej powiat garwoliński z powiatem kozienickim.